Selamat Datang di Website Archingnet

Daftar List Postingan Terbaru


Soal Ulangan Semester I (Gasal) Bahasa Indonesia Kelas XII tahun 2017


Berikut Adalah Soal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas XII Semester 1 (gasal) Jenjang SMK tahun 2017; Jenis Soal    : Pilihan Ganda;  Jumlah Soal: 50 Butir; Jumlah Pilihan Jawaban : 5 Pilihan; Download Support: Word; Ket: Link Download Berada Diakhir Postingan.

SOAL ULANGAN SEMESTER GANJIL

Bidang Studi    : Bahasa Indonesia
Kelas                   : XII
Semester           : Gasal

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d dan e pada lembar jawaban anda!

1
PERTANYAAN Yang tidak termasuk bentuk prosa nonfiksi ialah…
A Artikel
B Legenda    
C Feature
D Tips
E Tajuk rencana
KUNCI B

 

2
PERTANYAAN Perbedaan cerpen dan novel adalah di bawah ini, kecuali…
A Dari perkembangan nasib tokohnya
B Perkembangan setting atau latarnya
C Karakter dan watak tokohnya
D Dari jenis sastranya
E Penyajian konfliknya
KUNCI D

 

3
PERTANYAAN Cerpen, dongeng dan novel termasuk karya sastra…
A Fiksi
B Verbal
C Nonfiktif
D Nonfiksi
E Nonverbal
KUNCI A

 

4
PERTANYAAN Autobiografi adalah…
A Cerita hidup diri sendiri    
B Cerita hidup ditulis sendiri
C Riwayat hidup yang ditulis sendiri
D Daftar hidup orang lain
E Riwayat hidup
KUNCI C

 

5
PERTANYAAN Editorial dapat disebut juga dengan…
A Artikel    
B Tajuk rencana
C Tips
D Feature
E Opini
KUNCI B

 

6
PERTANYAAN Cerita yang dikisahkan tentang hal-hal yang tak masuk akal atau tidak mungkin terjadi disebut…
A Dongeng
B Puisi
C Novel
D Drama
E Cerpen
KUNCI A

 

7
PERTANYAAN Prosa yang berupa cerita rekaan atau khayalan pengarangnya disebut…
A Prosa khayalan    
B Prosa Fiksi
C Prosa rekaan
D Prosa nonfiksi
E Prosa imajinasi
KUNCI B

 

8
PERTANYAAN Jalan cerita dapat disebut dengan…
A Latar
B Penokohan
C Tema
D Setting
E Plot
KUNCI E

 

9
PERTANYAAN Point of view adalah…
A Pandangan pengarang
B Sudut pandang pengarang
C Amanat
D Plot
E Setting
KUNCI B

 

10
PERTANYAAN Yang merupakan apresiasi verbal ialah…
A Mengidentifikasi watak tokoh
B Membuat karya yang sejenis
C Mengomentari bentuk sastra tersebut
D Menyenangi sebuah karya sastra
E Memberikan penghargaan yang tinggi
KUNCI E

 

11
PERTANYAAN Segala peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi biasanya diliput dalam bentuk…
A Dokumen
B Feature    
C Satire
D Reportase
E Tajuk rencana
KUNCI D

 

12
PERTANYAAN Pagi itu aku bangun seperti biasa, setelah semua kakakku berangkat ke sekolah. Kudapati ibuku duduk di sudut ruang makan, di atas sebuah amben rendah yang menurut ingatanku selalu ada di sana. Di depannya agak, menjorok ke emper yang terlindung dari atap luas hingga ke pinggir latar, penjual sayuran dan berbagai bahan makanan yang setiap hari lewat menjajakan dagangannya.
Unsure yang menonjol dalam penggalan novel di atas adalah…
A Latar waktu, amanat, dan tokoh
B Latar waktu, latar tempat, dan sudut pandang
C Tema, amanat dan sudut pandang
D Amanat, penokohan dan latar
E Amanat, latar dan plot
KUNCI B

 

13
PERTANYAAN Yang biasa menjadi pokok bahasan di dalam artikel adalah di bawah ini, kecuali…
A Kepariwisataan    
B Kisah perjalanan
C Profil tokoh
D Satire
E Mitos
KUNCI E

 

14
PERTANYAAN Termasuk iklan apakah dari gambar berikut!
A Iklan niaga
B Iklan undangan
C Iklan barang
D Iklan pengumuman
E Iklan jasa
KUNCI D

 

15
PERTANYAAN Berikut ini yang bukan termasuk unsur batin dalam puisi adalah…
A Rima     
B Tema
C Nada
D Suasana
E Perasaan
KUNCI A

 

16
PERTANYAAN Puisi yang berisi curahan perasaan cinta disebut…
A Himne
B Ode    
C Romance
D Satire
E Elegi
KUNCI C

 

17
PERTANYAAN Bacalah teks puisi di bawah ini!
    Habis kikis
Segala cinta hilang terbang
Pulang, kembali aku padamu
Seperti dahulu
Penggalan puisi di atas bertema…
A ketuhanan
B kemanusiaan
C percintaan
D cinta tanah air
E keindahan
KUNCI C

 

18
PERTANYAAN Bacalah teks puisi di bawah ini!
        Laut
Berdiri aku di tepi pantai
Memandang lepas ketengah laut
Ombak pulang memecah berderai
Kerimbaan pasir rindu berpaut
Majas yang terdapat dalam puisi di atas adalah…
A metafora
B alegori
C personifikasi
D hiperbola
E perbandingan
KUNCI C

 

19
PERTANYAAN Di bawah ini kelompok kata konotasi tinggi ialah…
A Tuan, perempuan, dan istana
B Rumah, hamil dan gelandangan
C Bersalin, tunawisma dan wanita
D Tuli, buruh dan calo
E Pramuniaga, mati dan cacat mental
KUNCI D

 

20
PERTANYAAN Kalimat yang menggunakan ungkapan ialah…
A Anak itu mengenakan baju hijau
B Di tempat wisata itu mereka naik kuda hitam
C Mereka sedang menyaksikan adu domba lapangan
D Pencuri berlian itu dibawa ke meja hijau
E Kuda-kuda itu baru berumur 2 bulan
KUNCI D

 

21
PERTANYAAN Karsim menjadi…di kampungnya karena ia berhasil menyelamatkan anak yang hamper tertabrak mobil.
Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah…
A Berat bibir
B Menghapus bibir    
C Tipis bibir
D Buah bibir
E Panjang bibir
KUNCI D

 

22
PERTANYAAN Diksi dapat juga diartikan sebagai…
A Pilihan kata
B Pilihan kita
C Pilihan kosakata
D Pilihan kalimat
E Pilihan paragraph
KUNCI A

 

23
PERTANYAAN Dialah yang kutunggu, dialah yang kunanti, dialah yang kuharap.
Kalimat di atas termasuk majas…
A Retorik
B Antiklimaks
C Tautologi
D Klimaks
E Repetisi
KUNCI E

 

24
PERTANYAAN Majas yang menyatakan hal yang bertentangan dengan maksud menyindir di sebut…
A Sinisme    
B Alegori
C Ironi
D Simbolik
E Sinekdokhe
KUNCI C

 

25
PERTANYAAN Nilai moral di dalam unsur intrinsik karya sastra dapat di sebut juga dengan…
A Amoral
B Pesan singkat
C Amanah moral
D Amanat
E Nilai agama
KUNCI D

 

26
PERTANYAAN Pengarang menyebutkan tokoh dengan nama samaran disebut…
A Sudut pandang pertama
B Sudut pandang ketiga
C Sudut pandang ke 1 dan 2
D Sudut pandang kedua
E Sudut pandang keempat
KUNCI D

 

27
PERTANYAAN Kalimat yang mengandung majas metonimia adalah…
A Harga minyak mengguncang pasar dunia
B Raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit
C Ayah dating membawa kijang biru
D Air danau jernih sebening kaca
E Dalam pertempuran itu darah mengalir sampai menganak sungai
KUNCI C

 

28
PERTANYAAN     Si Ani ingin dikagumi teman-temannya. Untuk itu, ia tak segan-segan berbelanja lebih dari kemampuannya. Dalam waktu singkat habislah uang belanja bulanannya. Bahkan bertmupuk-tumpuklah utang-utangnya.
    Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah…
A Seperti api dalam sekam
B Habis manis sepah dibuang
C Tak ada gading yang tak retak
D Besar pasak daripada tiang
E Bunga gugur putik pun gugur
KUNCI D

 

29
PERTANYAAN Semua ungkapan berikut mengandung makna idiomatic kecuali…
A Pinjam tangan
B Rambut merah
C Tangan besar
D Meja hijau
E Besar kepala
KUNCI B

 

30
PERTANYAAN Ungkapan yang mengandung pengertian cepat tersinggung ialah…
A Sumpit hati
B Patah hati
C Berat hati
D Luka hati
E Kecil hati
KUNCI E

 

31
PERTANYAAN Proposal adalah…
A Lembaran-lembaran kerja    
B Rencana kerja
C Karya tulis
D Rancangan kegiatan sekolah
E Rancangan kerja
KUNCI E

 

32
PERTANYAAN Komponen yang memuat pegangan bagi pelaksanaan kegiatan adalah…
A latar belakang
B biaya
C jenis kegiatan
D tujuan proposal
E waktu pelaksanaan
KUNCI D

 

33
PERTANYAAN Yang tidak termasuk unsur-unsur dalam proposal adalah….
A tema
B kata pengantar
C latar belakang
D rancangan pemasukan dan pengeluaran
E tujuan yang akan dicapai
KUNCI D

 

34
PERTANYAAN Bacalah kutipan proposal di bawah ini!
Kegiatan bulan bahasa ini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta menanamkan sikap menghargai terhadap bahasa Indonesia
Isi Kutipan diatas merupakan..
A pendahuluan
B nama kegiatan
C tujuan
D ruang lingkup
E latar belakang
KUNCI C

 

35
PERTANYAAN Kalimat yang tidak digunakan dalam proposal adalah kalimat yang….
A tidak ambigu
B padat dan indah
C akurat dan tidak ambigu
D efektif dan tidak ambigu
E akurat, efektif dan tidak ambigu
KUNCI B

 

36
PERTANYAAN Dalam proses penelitian, proposal biasanya di buat oleh…
A pelaksana penelitian/ peneliti
B pembimbing penelitian
C masyarakat umum
D narasumber/ responden penelitian
E sponsor/ penyandang dana penelitian
KUNCI A

 

37
PERTANYAAN Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah ikhlas member bantuan sehingga karya tulis ini terwujud.
Kalimat di atas merupakan bagian karya tulis yang terdapat pada…
A Latar belakang
B Pendahuluan
C Kesimpulan
D Kata pengantar
E Penutup
KUNCI D

 

38
PERTANYAAN Dengan adanya Jambore Daerah, kita tingkatkan persatuan dan kita siapkan generasi penerus bangsa yang tangguh.
Pernyataan tersebut merupakan bagian dari proposal kegiatan yang berupa…
A Manfaat kegiatan
B Tema kegiatan
C Latar belakang
D Tujuan kegiatan
E Maksud kegiatan
KUNCI E

 

39
PERTANYAAN Di bawah ini tujuan pembuatan proposal, kecuali…
A Untuk melakukan suatu kegiatan
B Meminta dukungan pihak berwenang
C Meminta persetujuan atau ijin pihak berwenang
D Memohon bantuan dana
E Memberikan masukan untuk keputusan
KUNCI E

 

40
PERTANYAAN Di bawah ini unsur-unsur bagian pelengkap pendahuluan dalam proposal, kecuali…
A Halaman judul
B Daftar isi    
C Kata pengantar
D Daftar tabel
E Ikhtisar
KUNCI D

 

41
PERTANYAAN “Walah-walah, juragan Suryo yang baik, kok ya repot-repot mau rawuh di gubuk kami yang reyot ini. Monggo-monggo, juragan, silakan masuk…”
Nilai yang terdapat pada penggalan cerpen di atas adalah norma…
A hukum
B kesopanan
C kesusilaan
D politis
E agama
KUNCI B

 

42
PERTANYAAN Gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra disebut…
A plot
B latar
C amanat
D tema
E tokoh
KUNCI D

 

43
PERTANYAAN Alur, penokohan, tema, amanat, termasuk unsur-unsur…dalam karya sastra.
A ekstrinsik
B endosentrik
C eksosentrik
D intrinsik
E karakteristik
KUNCI D

 

44
PERTANYAAN Jalinan peristiwa dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu disebut…
A alur/ plot
B latar
C tema
D budaya pengarang
E tokoh
KUNCI A

 

45
PERTANYAAN Perwatakan tokoh cerita dalam cerpen dapat dikenal melalui hal-hal berikut kecuali…
A ciri fisik
B tempat tinggal
C tindakan
D lingkungan kehidupan
E waktu terjadinya peristiwa
KUNCI A

 

46
PERTANYAAN Pengarang memberikan pemecahan masalah dari semua peristiwa. Hal ini merupakan bagian akhir yang disebut…
A donouvement
B klimaks
C situation
D rising action
E generation circumstance
KUNCI A

 

47
PERTANYAAN Dalam sebuah cerita kita mengenal adanya tokoh antagonis, yaitu tokoh yang…
A berkarakter baik
B mendukung tokoh utama
C menentang kehendak tokoh utama
D menengahi pertikaian antar tokoh
E memiliki kehendak tertentu dalam cerita
KUNCI C

 

48
PERTANYAAN Bagian dari alur dimana pengarang memberikan pemecahan masalah dari semua peristiwa adalah…
A konflik
B penyelesaian
C peleraian
D pengembangan
E pengenalan
KUNCI B

 

49
PERTANYAAN Terjadinya suatu persoalan yang melibatkan pelaku cerita disebut…
A klimaks
B konflik
C antiklimaks
D komplikasi
E eksposition
KUNCI D

 

50
PERTANYAAN Berikut ini jenis drama berdasarkan isi lakon/ jenis penyajiannya, kecuali…
A tragedi
B opera
C pantomim
D sendratari
E drama mini kata
KUNCI A


Artikel Terkait :




Tinggalkan Komentar

Email Kamu Tidak Akan Dipublikasikan. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>